SPAM Sushi

SPAM Sushi¬†(via Mila0506)  

SPAM Sushi

SPAM Sushi (via Ttmz)  

Tempura Fried SPAM Sushi

Tempura Fried SPAM Sushi (via Rosella Photo)  

SPAM Sushi

SPAM Sushi (via Aiyah)  

Ebi Filet-O-Fish & Bacon Potato Pie

Ebi Filet-O-Fish & Bacon Potato Pie (via McDonald’s Japan)  

Hello Kitty Sushi

Hello Kitty Sushi (via Fran P.)