Mountain Dew Cupcake

Mountain Dew Cupcake (via phrique-idoki)  

Lego Cake

Lego Cake (via Sarah I.)  

Sparkly Rainbow Marshmallow Kabobs

Sparkly Rainbow Marshmallow Kabobs (via Bit Rebels)